Adil Shahi dynasty

Posts from 2013
Jan 2, 2013 Bijapur-Chitradurga
Jan 2, 2013 Badami and Bijapur